Szövegtár

Szerző, cím Leírás Csatolt PDF
Lukács János SJ: Merre tartanak a jezsuiták? Élmények a Jézus Társasága 35. Általános Rendgyűléséről Sapientiana 1 (2008/2) 108–112. PDF
Lukács László SP: A Vigilia beszélgetése Corona Bamberggel Vigilia 71 (2006/7) 539–545. PDF
Martinelli, Paolo OFMCap: A megszentelt élet teológiájának kulcskérdései ma Vigilia 72 (2007/3) 180–188. (Ford. Deák Viktória Hedvig) PDF
Martinelli, Paolo OFMCap: Teológiai reflexió az apostoli megszentelt életről Keresztény Szó 23 (2012/2) 12–14. (Ford. Farmati Anna) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: A megszentelt személyek és küldetésük az iskolában In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2002, 467–496. (Ford. Tőzsér Endre SP) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben. Instrukció In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 381–404. (Ford. Csík Krisztina – Várnai Jakab OFM) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: Potissimum Institutioni. A szerzetesintézményekben folyó képzés irányelvei In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 205–246. (Ford. Velőssy M. Gusztáva SSND) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: Testvéri élet közösségben. „Congregavit nos in unum Christi amor” In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 255–296. (Ford. Richard Andrea) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: Újraindulás Krisztustól. A megszentelt élet megújult elköteleződése a harmadik évezredben. Instrukció In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2002, 427–466. (Ford. Tőzsér Endre SP) PDF
Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja: Verbi Sponsa. A szemlélődő élet és a monasztikus szerzetesnők klauzúrája. Instrukció In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 405–425. (Ford. Beke Tünde Lídia OSB Obl.) PDF
Muraközy Nóra: A Jeruzsálemi Szerzetesközösség Vigilia 72 (2007/2) 135–145. PDF
Muraközy Nóra: „Amikor fölmerül a búcsúzás”. Christian de Chergé Vigilia 76 (2011/5) 387–392. PDF
Nacsinák Gergely András: Angyali élet a földön. Eszménykép és gyakorlat a korai szerzetességben Vigilia 75 (2010/8) 582–593. PDF
Nacsinák Gergely András: Az öröm mint bűn a korai szerzetességben? Vigilia 77 (2012/8) 587–592. PDF
Nemeshegyi Péter SJ: A szerzetesélet teológiája Vigilia 62 (1997/9) 642–648. [Kötetben is megjelent: in Uő: Pipacsok dalolnak. Teológiai és lelkiségi írások, Korda – Távlatok, Kecskemét – Budapest, 2003, 150–158.] PDF
Orosz Athanáz: A feltámadás fényének keleti hírnökei Vigilia 66 (2001/6) 411–419. [a szerzetesek] PDF
Orosz Athanáz: A sivatagi szerzetesség gyökerei és egyházi „jóváhagyása” Vigilia 62 (1997/9) 649–659.
Orosz Athanáz: A zsoltár-ima a szerzetesség hajnalán Vigilia 69 (2004/8) 562–573. [Kötetben is megjelent: in Szikszay Petronella et al.: Lélektan és spiritualitás, Sapientia füzetek 5., Vigilia, Budapest, 2005, 49–74.] PDF
Orosz Athanáz: Perfectae caritatis. Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (1965) [a dokumentum háttere és magyarázata] In: Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962–2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, Szent István Társulat, Budapest 2002, 201–223. PDF
Orosz Athanáz: Szabad-e Jézushoz imádkozni? A sivatagban termett ima Vigilia 62 (1997/8) 571–582. PDF
Ott, Ruthard: A papok és szerzetesek képzése mint az egész embert érintő és egész életen át tartó folyamat. Tíz észrevétel és tézis Borostyán-kút 5 (2006/1) 25–28. (ford. Németh Attila) PDF
Pál, VI.: Evangelica testificatio. Apostoli buzdítás a szerzetesi élet megújításáról a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinat előírásai szerint In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 51–68. (Ford. Adamik Tamás) PDF
Pius, XII.: Provida Mater apostoli konstitúció (1947) Fordította és bevezetéssel ellátta: Dr. Bánk József, Szent István Társulat, Budapest, 1948. Pdf az eredeti kiadásról. PDF
Pius, XII.: Provida Mater apostoli konstitúció (1947) Korszerűsített változat. PDF
Plé, Albert OP: Nőtlenség a mennyek országáért Mérleg 6 (1970/3) 227–240. PDF
Puskely Mária SSND: Mit jelent ma szerzetesnek lenni? Vigilia 66 (2001/6) 424–432.
Püspöki Szinódus IX. rendes ülése: A megszentelt élet és annak küldetése az egyházban és a világban. Irányelvek Szerzetesi Iroda, Budapest, 1993. (Ford. Puskely Mária Kordia SSND) PDF
Püspökök Szent Kongregációja – Szerzetesek és Világi Intézmények Szent Kongregációja: Mutuae relationes. A püspökök és szerzetesek kölcsönös kapcsolatainak irányelvei In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 69–93. (Ford. Várnai Jakab) PDF
Radcliffe, Timothy OP: Affektivitás és Eucharisztia. Testünket adni Sapientiana 4 (2011/2) 1–13. (Ford. Tróber Anett Mária) PDF
Radcliffe, Timothy OP: Szerzetesi hivatások: elhagyni az identitás megszokott jegyeit Vigilia 74 (2009/9) 642–650. (Ford. Petres E. Lúcia) PDF
Révay Edit RSCJ: Az újrainduló szerzetesrendekről Vigilia 62 (1997/9) 674–680. PDF, PDF
Révay Edit RSCJ: Magyarországi szerzetesnövendékek a statisztika tükrében Vigilia 62 (1997/9) 681–685. PDF
Richer, Etienne CB: A megszentelt élet – avagy Betánia illata Vigilia 66 (2001/6) 433–435. (Ford. Versegi Beáta Mária CB) PDF
Rupnik, Marko SJ: A lélek szerinti élet és a folyamatos továbbképzés. A képzés teológiai és spirituális látásmódja Sapientiana 5 (2012/1) 84–97. (Ford. Sulyok Miklós) PDF
Schalück, Hermann OFM: Maradandó örökség – új kihívások. Az európai szerzetesség identitásáról Vigilia 61 (1996/3) 162–171. (Ford. Várnai Jakab OFM) PDF
Söveges Dávid OSB: A szerzetesengedelmességről – történelmi hosszmetszetben Teológia 25 (1991/4) 228–237.
Štrukelj, Anton: Krisztusban élt élet. Hans Urs von Balthasar teológiájának eleven középpontja: a keresztény életállapotok Vigilia 70 (2005/6) 457–466. (Ford. Görföl Tibor) PDF
Székely János: Evangéliumi tanácsok a Bibliában Vigilia 72 (2007/3) 162–169. PDF
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: A szerzeteséletről szóló egyházi tanítás lényegi elemei, tekintettel az apostoli szolgálatot ellátó intézményekre In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 159–181. (Ford. Várnai Jakab OFM – Orosz Lóránt OFM) PDF
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: A szerzetesi élet szemlélődő dimenziója (1980) In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 117–128. (Ford. Beke Tünde Lídia OSB Obl.) PDF
Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja: Szerzetesek és az emberi haladás In: Tőzsér Endre (szerk.): Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007, 95–115. (Ford. Kortis Mónika) PDF
Szőke Ildikó Katalin OCD: A hetven éves Pécsi Kármel története In: Hantos-Varga Márta et al.: A teológia műhelyében. [Válogatás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hallgatóinak dolgozataiból], Sapientia füzetek 9., sajtó alá rend. Tőzsér Endre, Vigilia... PDF
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai Teológia 43 (2009/1–2) 74–80. PDF
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: A püspöki joghatóság és a szerzetesi közösségek a VI. századig In: Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete. A 60. éves Vanyó László köszöntése, Szent István Társulat, Budapest, 2002, 229–242. PDF
Tobin, Joseph William CSSR: Az élet mint hivatás Sapientiana 5 (2012/2) 96–108. (Ford. Fazekas Gyöngyvér) PDF
Tőzsér Endre SP: A szerzetesélet mai értelme. A Vigilia beszélgetése piarista szerzetesekkel Vigilia 66 (2001/6) 467–473.
Tugwell, Simon OP: A korai domonkosok Tanítvány 5 (1999/1) 31–57. (Ford. Deák Viktória Hedvig)
Ulrik M. Monika SSND: Ideje van a hálaadásnak… A jubileumi év visszhangja szívünkben Sapientiana 2 (2009/1) 94–98.
Urbán Máté: Puszta sivatag és Paradicsomkert. Táj és természet a remeterendek és ciszterciek középkori felfogásában Vigilia 75 (2010/1) 2–9. PDF
Vályi Nagy Ervin: A szerzetesség újabb protestáns megítélése Vigilia 56 (1991/6) 454–457. [Máshol is megjelent: Confessio 15 (1991/2) 28–31.] PDF

Oldalak