Szilágyi Csaba (szerk.): A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig

Adatok
Cím: 
A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig
Szerző: 
Szilágyi Csaba (szerk.)
Kiadó: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Hely: 
Piliscsaba
Év: 
2006
Oldalszám: 
746
ISBN: 
963 9206 21 0
Sorozat: 
Rendtörténeti Konferenciák 2.

BEVEZETÉS

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Faludi Ferenc Akadémia 2004. november 8. és 10. között Piliscsabán tudományos konferenciát szervezett a következő címmel: Magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. A konferencia fővédnöke Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. Az olvasó a piliscsabai konferencia előadásait szerkesztett formában veheti kézbe. Kiadványunk részét képezi annak a sorozatnak, amelyet PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhelye indított Rendtörténeti konferenciák címmel.

A konferencia célja a jezsuita rend bemutatása volt az alapítástól kezdve egészen napjainkig, különös tekintettel a Jézus Társasága magyarországi tevékenységére. A Jézus Társasága a XVI. századtól kezdve a katolikus egyház egyik legjelentősebb szerzetesrendje, amely sokoldalú tevékenységével: a missziók, az oktatás, a vallásos élet, a kultúra (művészetek) területén, a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemben maradandót alkotott. Egyetlen szerzetesrend sincs, amely annyi elismerést vagy vitát váltott volna ki, mint a Jézus Társasága. A konferencia célkitűzése volt, hogy a jezsuita rend mivoltáról, törekvéseiről, sajátos módszereiről a legújabb kutatási eredmények fényében tárgyilagos képet adjon.

Arra törekedtünk, hogy a konferencián az eszme- és a művelődéstörténet minden területe képviselve legyen. így az előadások között megtalálható a teológia-, az irodalom- és a művészettörténet széles skálája. Továbbá fontos természettudományos és gazdaságtörténeti előadások sem hiányozhattak, mert a Jézus Társasága ezeken a területeken is komoly eredményeket tudhat magáénak. A konferencián kiemelt helyet kapott az az emlékülés, amelyet Faludi Ferenc jezsuita szerzetes születésének 300. évfordulója alkalmából tartottunk. A neves előadók mellett lehetőséget biztosítottunk tehetséges, végzős, illetve doktorandushallgatóknak kutatási eredményeik ismertetésére. Szilágyi István kálváriakutató előadása technikai okok miatt nem került be e kötetbe. Ezúton köszönöm meg piliscsabai előadását, amelynek címe a következő volt: Jezsuita kálváriák.

A második világháború után az egyháztörténet-írás megszakadt, a rendszerváltozásig jelentős munkák nem íródhattak. Az 1990-es évektől kezdve a régi nemzedék mellett felnőtt egy tehetséges, képzett, ifjú egyháztörténész gárda, akik újabb (jezsuita) forrásokat találnak és közölnek. A XVI. századi magyar jezsuiták története viszonylag jól feldolgozott. A XVII. századból Pázmány Péter és kora ismertnek mondható, viszont a XVII. század közepétől 1773-ig, a rend feloszlatásáig terjedő időszakra már nem érvényes az előző megállapítás. Ebből az időszakból elsősorban a jezsuita iskolák történetét dolgozták fel, de sok téma még kutatásra vár. Az Új Jézus Társasága történetére vonatkozóan már megjelent Petruch Antal SJ-től a Száz év a magyar jezsuiták múltjából (3 kötet), valamint az Anima Una könyvek sorozatában több neves magyar jezsuita életrajza, vallomásai. 2002-ben jelent meg William Bangert A jezsuiták története című munkája, amely összefoglalja a Jézus Társasága egyetemes történetét a kezdetektől napjainkig. (A könyvben Szilas László SJ írta a Magyarországra vonatkozó kiegészítéseket.)

E kiadványok sorába lép most könyvünk is, amelynek legfőbb célja, hogy tudományos összefoglaló képet adjon a jezsuiták – elsősorban – magyarországi tevékenységéről. Reméljük, hogy mindenkiben, aki ezeket az előadásokat elolvassa, egy objektívebb kép alakul ki a jezsuitákról, a kutatók pedig az új kutatási eredmények és szakirodalom olvasata után késztetést éreznek munkájuk folytatására, a felmerült kérdések továbbgondolására.

A konferencia szervezőjeként és e kötet szerkesztőjeként hálás köszönetemet fejezem ki a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának és különösen Nemesszeghy Ervin volt provinciálisnak, aki a konferencia szervezése alatt mindenben segített, támogatott. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki az új provinciálisnak, Lukács Jánosnak, aki e kötet megjelenését támogatta. Hálával tartozom Nemeshegyi Péter, Szabó Ferenc, Szilas László, András Imre, Kiss Ulrich, Vértesaljai László és Sajgó Szabolcs jezsuita atyáknak, akik bölcs tanácsaikkal hozzájárultak a konferencia sikeréhez. P. Szabó Ferenc sokat segített az előadások könyv alakban történő megjelentetésében.

Megköszönöm a PPKE BTK dékánjának, Fröhlich Ida asszonynak, valamint M. Kiss Sándor professzor úrnak a konferenciát és e kötet megjelenését támogató együttműködését, továbbá Fodor György rektor úrnak és Kránitz Mihály rektorhelyettes úrnak, hogy személyesen részt vettek a konferencián, s annak előadóit, vendégeit köszöntötték. Végül köszönetemet fejezem ki az összes előadónak.

A kötet szerkesztése közben váratlanul elhunyt Prof. Dr. Tóth István György, aki meghatározó személyisége volt napjaink történetírásának. A piliscsabai konferencián szívesen, lelkesen vett részt, előadása emlékezetes marad. Amikor az Olvasó kezébe adom előadásának írott változatát, akkor egyben tiszteletemet fejezem ki az ő emléke előtt. Requiescat in pace.

E kötet megjelenésének évében (2006-ban) emlékezünk meg Loyolai Szent Ignác halálának 450. évfordulójáról. Ugyancsak az adott évben ünnepeljük Xavéri Szent Ferenc és Boldog Favre Péter születésének 500. évfordulóját. Tanulmánykötetünk így tisztelgés az ő emlékük előtt is.

SZILÁGYI CSABA

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MŰHELY
Rendtörténeti konferenciák

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori Tanszékének
sorozata

Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Piliscsaba
METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) – Budapest

ISSN: 1786-8785

1/1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.
1/2. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2005.

2. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006.

3. A domonkos rend Magyarországon, 2007.

4/1. Decus Solitudinis. Pálos évszázadok, 2007.
4/2. Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur, 2010.
4/3. Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite, Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 2013
4/4. Pálosaink és Pécs, 2016.

5. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 2009.

6. A piarista rend Magyarországon, 2010.

7/1. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.
7/2. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 2012.

8/1. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, 2013
8/2. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, 2013