Új, kétkötetes tanulmánykötet a ferences rendről

Nyolcszáz esztendős a ferences rend – Tanulmányok a rend lelkiségéről történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről

Szerk. Medgyessy S. Norbert – Ötvös István – Őze Sándor

Magyar Napló Kiadó – Írott Szó Alapítvány, 2013, 1314 oldal. Az 1. és a 2. kötet együtt 7990 Ft

 

 

 

 

 

 

Assisi Szent Ferenc rendjéről 2009. október 14-15-én a jubileum alkalmából, 800 éves a Ferences Rend. Konferencia a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről címmel rendezett nemzetközi tudományos tanácskozást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Műhelye, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A szimpóziumnak Piliscsaba és Budapest adott otthont.

E jubileumi konferencia bizonyította: a 2002 októberében Piliscsabán megtartott, A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című, nagyszabású rend- és művelődéstörténeti konferencia óta eltelt hét esztendő alatt jelentős új eredményekkel gazdagodott a tudományos kutatás ebben a témakörben is. Kötetünkben 70 tanulmány olvasható ennek a munkának eredményeként. Kiadványunk az egész közép-európai térségre kiterjedő, a késő középkortól napjainkig tartó időszakot felölelő, interdiszciplináris jellegű kutatást tükröz, amely esetünkben a történettudomány, az irodalom-, a zene-, a művészet-, a liturgia- és az életmódtörténet, a könyvészet, valamint a vallási néprajzkutatás módszereivel dolgozik.

A jubileumi tanulmánykötetünket nyitó dolgozatok mindenekelőtt ennek a kultúrkincsnek az alapját jelentő ferences lelkiséggel, Szent Ferenc egyéniségével és a Regula Bullata szerepével foglalkoznak. Az egyes obszerváns (Baja, Győr, Kassa, Kolozsmonostor, Nyírbátor, Somogyország, Sopron), minorita (Miskolc) és kapucinus (Máriabesnyő) kolostorok története és pasztorációs-társulati munkája mellett olvashatunk a késő középkori ferences krónikáról, a reneszánsz és a barokk obszerváns prédikációk, a missziók, a török hódoltság és az apokaliptikus identitástudat összefüggéseiről; a ferencesek és az erdélyi örmények kapcsolatáról, a rendhez kötődő hadilelkészekről és a kommunista egyházüldözés rendi vértanúiról. „Megszólalnak” a Csíksomlyói Cantionale és a Deák-Szentes-kézirat énekei, Liszt Ferencnek a ferences lelkiséghez kötődő művei, ferences rendi liturgikus tételek, földrengés elleni énekek és legújabb kori kórusművek dallamai. Művészettörténész munkák révén Liszt Ferenc lelkiségére és kompozícióira hatást tett képzőművészeti alkotások, továbbá miniatúrák, gótikus épületek, falképciklusok és főként Esztergomhoz kötődő oltárkép-programok elevenednek meg szemünk előtt. A XVIII. századból Assisi Szent Ferencről latin-magyar nyelvű és ugyancsak Csíksomlyóról egy anyanyelvű úrnapi játék illusztrálja a barokk kori iskolai életet és vallásosságot, amely a ferencesek lelkipásztori munkásságához minden szállal kötődő búcsújárások (pl. Gyöngyös, Máriagyűd) és előénekeseik világába vezet. A két, középkori eredetű ferences könyvgyűjteménybe, Csíksomlyó és Gyöngyös kincseibe ugyancsak betekintést nyerhetünk a könyv lapjairól – szatmári vonatkozásokkal kiegészítve.

A konferencián megnyitott Köpönyegem pedig az én irgalmasságom – Palásttal védelmező Boldogasszony-falképek a középkori Magyarországon című, Köpenyes Mária-kiállítás katalógusát, a közösen énekelt Szent Ferenc-vesperás énekrendjét és az eredeti szövegrészekből összeállított és a szimpóziumon a Boldog Özséb Színtársulat által bemutatott, XVIII. századi Csíksomlyói Passiójáték színlapját is tanulmányozhatják olvasóink.

Kötetünkben – a Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák könyvsorozat előző kiadványaihoz képest – megnövekedett a liturgia- és zenetörténeti tanulmányok száma, amelyre az ez irányú kutatások előrehaladása mellett 2011-ben a ferences konfráter Liszt Ferenc 200. születési jubileuma adott okot.

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MŰHELY – Rendtörténeti konferenciák 8/1–2

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új és Legújabbkori Tanszékének sorozata

 

 

 

Címkék: