2014. 04. 30. Általános kihallgatás – Katekézis az értelemről

Általános kihallgatás

Ferenc pápa katekézise
a Szentlélek ajándékairól: az értelemről

Szent Péter tér
2014. április 30. (szerda)
(Letölthető pdf, epub és mobi formátumban.)

 

 

 

 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok!

Miután megvizsgáltuk a bölcsességet, a Szentlélek hét ajándéka közül az elsőt, ma szeretnénk a második ajándékra, vagyis az értelemre irányítani a figyelmünket. Nem az emberi értelmességről, nem arról a szellemi képességről van szó, amellyel többé-kevésbé mindnyájan rendelkezünk. Arról a kegyelemről van szó, amelyet egyedül a Szentlélek képes belénk önteni, és amely felruházza a keresztény embert azzal a képességgel, hogy a valóság külső szempontjainál mélyebbre lásson és kutassa Isten gondolatainak és üdvözítő tervének mélységeit.

Pál apostol a korintusi közösséghez fordulva jól bemutatja ennek az ajándéknak a hatásait – vagyis azt, hogy mit művel az értelem ajándéka bennünk –, Pál ugyanis ezt mondja: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami emberi szívbe be nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt. Nekünk pedig feltárta Isten a Lélek által” (1Kor 2,9–10). Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy egy keresztény minden dolgot képes megérteni vagy hogy Isten terveiről kimerítő tudása lenne: mindennek várnia kell, hogy megnyilvánulhasson a maga teljes világosságában, amikor majd Isten színe előtt leszünk és valóban egy leszünk ővele. Ugyanakkor, amint maga a szó is jelzi, az értelem képes „intus legere”, vagyis „belül olvasni”: ez az ajándék képessé tesz minket úgy felfogni a dolgokat, ahogyan Isten fogja fel őket, vagyis Isten értelmével. Az, hogy valaki képes felfogni egy helyzetet emberi értelemmel, hogy azt okosan átlátja, rendben van. De egy helyzetnek a mélyére látni, úgy felfogni, ahogyan Isten, az ennek az ajándéknak a hatása. Jézus azért akarta elküldeni nekünk a Szentlelket, hogy rendelkezzünk ezzel az ajándékkal, hogy mindnyájan képesek legyünk úgy érteni a dolgokat, ahogyan Isten érti, vagyis Isten értelmével. Szép ajándék, amelyet az Úr mindnyájunknak megadott. Olyan ajándék ez, amely által a Szentlélek bensőséges viszonyba vezet be minket Istennel, és részesévé tesz ránk vonatkozó szeretettervének.

Világos tehát, hogy az értelem ajándéka szoros kapcsolatban áll a hittel. Amikor a Szentlélek a szívünkben lakik, és megvilágosítja elménket, akkor napról napra növeli bennünk annak megértését, amit az Úr Jézus mondott és cselekedett. Maga Jézus mondta tanítványainak: elküldöm nektek a Szentlelket, és ő majd megérteti veletek mindazt, amit tanítottam nektek. Megérteni Jézus tanításait, megérteni az ő szavát, megérteni az evangéliumot, megérteni Isten igéjét. Ha valaki olvassa az evangéliumot, megérthet belőle ezt-azt, de ha a Szentléleknek ezzel az ajándékával olvassuk azt, akkor képesek vagyunk megérteni Isten szavainak mélységét. Ez bizony nagy ajándék, olyan nagy ajándék, amelyet mindnyájunknak kérnünk kell, és együtt kell kérnünk: Urunk, add meg nekünk az értelem ajándékát!

Lukács evangéliumában van egy történet, amely nagyon jól elénk tárja ennek az ajándéknak a mélységét és erejét. Két tanítvány, miután tanúi voltak Jézus kereszthalálának és eltemetésének, csalódottan, letörve elhagyják Jeruzsálemet és visszatérnek Emmausz nevű falujukba. Miközben bandukolnak az úton, a feltámadt Jézus csatlakozik hozzájuk, elkezd velük beszélgetni, de a szomorúságtól és a reménytelenségtől fátyolos szemük nem tudta felismerni őt. Jézus velük tart, de ők annyira szomorúak, annyira kétségbeesettek, hogy nem ismerik fel. Amikor azonban az Úr elmagyarázza nekik az Írásokat – hogy megértsék: neki szenvednie és meghalnia kellett, hogy aztán feltámadjon –, akkor megnyílik az értelmük, és szívükben újra fellángol a remény (vö. Lk 24,13–27). Ez az, amit a Szentlélek tesz velünk: megnyitja értelmünket, megnyit minket, hogy jobban értsünk, jobban megértsük Isten dolgait, az emberi dolgokat, helyzeteket, mindent. Fontos tehát az értelem ajándéka keresztény életünk számára. Kérjük az Urat: adja meg nekünk, adja meg mindnyájunknak ezt az ajándékot, hogy úgy tudjuk felfogni a dolgokat, amik velünk megesnek, ahogyan ő, és mindenekelőtt megértsük Isten szavát az evangéliumban. Köszönöm!

 

 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

 

©   Libreria Editrice Vaticana, 2014.

©   Tőzsér Endre SP, 2014.