2013. 12. 07. Beszéd a Világiak Pápai Tanácsához

Beszéd
Ferenc pápa beszéde a
Világiak Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőihez

Konzisztóriumi terem
2013. december 7. (szombat)

(Letölthető pdf, epub és mobi fprmátumban.)

 

 

 

Bíboros Urak, kedves Püspök és Pap Testvéreim, kedves Testvérek és Nővérek!

Örömmel találkozom a Világiak Pápai Tanácsával, amely most plenáris ülésre jött össze. Boldog II. János Pál szívesen emlékezetett arra, hogy a zsinattal „elérkezett a világi hívők órája”, és ennek egyre jobban tanúbizonyságát adják az apostoli munka bőséges gyümölcsei. Köszönetet mondok a bíboros úr hozzám intézett szavaiért.

Dikasztériumotok legutóbbi kezdeményezései közül szeretném megemlíteni a 2012 szeptemberében tartott pánafrikai kongresszust, amely a világiak Afrikában folyó képzésével foglalkozott, továbbá a Mulieris dignitatem kezdetű apostoli levél megjelenésének huszonötödik évfordulója alkalmából tartott tanulmányi napjaikat, melyeknek az volt a témája, hogy „Isten a nőre bízza az emberi lényt”. Ezt az igazságot még jobban el kell mélyítenünk. Korunk kulturális válságában a nőnek elsődlegesen az emberségesség megőrzésére irányuló harc frontvonalában van a helye.

Végezetül köszönetet mondok veletek együtt az Úrnak a Rio de Janeiró-i ifjúsági világtalálkozóért, amely igazi ünnepe volt a hitnek. Igazi ünnep volt! A helybeliek (cariocas) boldogok voltak, és mindnyájunkat boldoggá tettek. A világnap témája – Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet – rávilágított a keresztény élet missziós dimenziójára, annak követelményére, hogy elinduljunk, kilépjünk mindazok felé, akik szomjazzák az evangélium élő vizét, a szegények és kirekesztettek felé. Kézzelfogható volt, ahogyan az Úrral való találkozás magával ragadó öröméből misszió fakad, és ez mindenki reményévé válik.

Plenáris ülésetek számára igen időszerű témát választottatok: „Hirdetni Krisztust a digitális korban.” A fiatalok tevékenységének kiváltságos területéről van szó, hiszen a „világháló” használata a fiataloknak mintegy a második természetévé vált. Az internet egy olyan elterjedt, összetett és szüntelenül alakulóban lévő valóság, amelynek fejlődése ismét felveti a hit és a kultúra közötti kapcsolat mindig időszerű kérdését.

Már a keresztény kor első századaiban az egyház össze akarta mérni erejét a görög kultúra rendkívüli örökségével. Az imponáló mélységű filozófiákkal és a különleges értéket képviselő nevelési módszerrel szemben – amelyek azonban pogány elemeket is tartalmaztak – az atyák nem zárkóztak el a vitától, de kompromisszumot sem kötöttek hittel ellentétes eszmék elfogadásával. Képesek voltak azonban felismerni és magukévá tenni a legmagasabb rendű fogalmakat, amelyeket aztán át is alakítottak Isten igéjének fényében. Megvalósították, amit Szent Pál kér: „Vizsgáljatok meg mindent, és azt tartsátok meg, ami jó” (1Tessz 5,21). A világháló lehetőségei és veszélyei között is szükség van arra, hogy mindent „megvizsgáljunk”, annak tudatában, hogy minden bizonnyal találunk hamis pénzeket, veszélyes illúziókat és elkerülendő csapdákat. A Szentlélek által vezetve azonban értékes lehetőségeket is felfedezünk, hogy elvezethessük az embereket az Úr ragyogó arcához.

A digitális kommunikáció által kínált lehetőségek közül az evangélium hirdetése a legfontosabb. Nyilván nem elég kellő informatikai ismeretekre szert tennünk, bármennyire fontosak legyenek is azok. Mindenekelőtt arra kell figyelnünk, hogy valódi emberekkel, valódi nőkkel és férfiakkal találkozzunk, akik gyakran sebeket hordoznak vagy eltévelyedtek, hogy a remény valódi okait kínálhassuk fel nekik. Az evangélium hirdetése igazi és közvetlen emberi kapcsolatokat igényel, melyek elvezetnek az Úrral való személyes kapcsolatra. Tehát az internet nem elég, az informatika nem elegendő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyház jelenléte a világhálón hiábavaló volna. Épp ellenkezőleg: nélkülözhetetlen, hogy jelen legyünk – mindig evangéliumi stílussal – azon a helyen, amely sokak, különösen a fiatalok számára egyfajta élettérré vált. Jelen kell lennünk, hogy felébresszük a szív elfojthatatlan kérdéseit a létezés értelméről, és hogy megmutassuk a válaszhoz vezető utat, őhozzá, aki nem más, mint a megtestesült isteni irgalmasság, az Úr Jézus.

Kedves Barátaim, az egyház mindig úton van, új utakat keres az evangélium hirdetésére. A világi hívők közreműködése és tanúságtétele egyre inkább nélkülözhetetlennek bizonyul. Ezért a Világiak Pápai Tanácsát a Boldogságos Szűz Mária gondviselő anyai közbejárására bízom, és szívből megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm!

 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása)

 

Magyarul megjelent:
Fontos az internet, de a személyes kapcsolat még fontosabb. Ferenc pápa szavai a Világiak Pápai Tanácsához,
L’Osservatore Romano [az Új Ember melléklete] II. évf. 1. szám, 2014. január 5., 1., 4. old.

 

 

©   Új Ember Kiadó, 2013.

©   Libreria Editrice Vaticana, 2013.

©   Kristóffy Lilla Krisztina, 2013.